Cech kominíků z.s.

Účel spolku

Účelem spolku je být nezávislý, samostatným a dobrovolným sdružením cechovního charakteru, sdružujícím za podmínek daných těmito stanovami fyzické a právnické osoby podnikající nebo jinak činné v oboru kominictví nebo v oborech s kominictvím spojených.

Popis spolku

Spolek je samosprávný a dobrovolný svazek členů, sdružující právnické a fyzické osoby podnikající nebo jinak činné v oboru kominictví nebo v oborech s kominictvím spojených.

Formami činnosti spolku jsou zejména:

 • sdružovat členy spolku ke společnému působení v oboru kominictví, vzdělávání členů, k výchově učňovského dorostu a vzájemné pomoci při nenadálých událostech,
 • hájit zájmy kominíků v rámci platných zákonů ČR ve vztazích ke státním orgánům, správám měst, obcí či krajů i k zákazníkům,
 • dbát na zajištění řádného výkonu profese kominík, dodržování technologií a bezpečnosti práce, včetně odpovídající úrovně jednání se zákazníky a co nejvyšší úrovně poskytování služeb,
 • podporovat zavádění nové techniky - technologií a softwaru v oboru kominictví,
 • podporovat a podílet se na vývoji a výzkumu v oboru kominictví,
 • podílet se na zpracovávání oborových technických norem oboru kominictví a podkladů pro aktivní spolupráci se státními orgány,
 • spolupracovat s příslušnými orgány v oblasti legislativní a normotvorné činnosti, podávat těmto orgánům podněty a odborná vyjádření,
 • aktivně spolupracovat s profesně příbuznými cechy, sdruženími a společenstvy v České republice i v zahraničí, ve spolupráci s akreditovanými osobami provádět a organizovat vzdělávání členů v profesních i obecných znalostech a v oblasti bezpečnosti práce,
 • spolupracovat s akreditovanými vzdělávacími zařízeními při výuce, výchově a praktické přípravě učňů, kominíků a revizní techniků spalinových cest, při zajištění odborných kurzů, školení a odborných zkoušek,
 • propagovat činnost spolku na veřejnosti,
 • vydávat periodické nebo jednorázové publikace se záměrem informovat o současné úrovni řemesla a činnosti spolku,
 • provozovat vlastní hospodářskou činnost pro získání finančních a hmotných prostředků na zabezpečení své činnosti.

Členství ve spolku

Druhy členství:

Řádný člen – fyzická osoba nebo právnická osoba podnikající nebo jinak činná v oboru kominictví
Partner – fyzická nebo právnická osoba podnikající nebo jinak činná v oborech s kominictvím spojených
Učeň, student – získávající vzdělání v oboru kominictví
Čestný člen – fyzická osoba

Členství se váže na osobu člena, je nepřevoditelné na jinou osobu a nepřechází na jeho právního nástupce. Členem spolku se může stát také právnická osoba, v takovém případě právnickou osobu ve spolku zastupuje její statutární orgán, pokud si sama neurčí jiného zástupce.

Členy spolku přijímá představenstvo. Žadatel se stává členem ke dni rozhodnutí představenstva spolku o přijetí jeho žádosti o členství. Představenstvo spolku může odmítnout přijetí žadatele o členství, pokud dojde k většinovému názoru, že přijetím žadatele za člena by bylo nebo mohlo být ohroženo řádného plnění poslání spolku.

Ukončení členství: dobrovolné vystoupení člena, úmrtím člena, vyloučením člena (členství končí dnem doručení rozhodnutí o vyloučení člena ze spolku; představenstvo spolku má právo vyloučit člena, pokud svým jednáním porušuje její zásady a cíle nebo zanedbává členské povinnosti nebo ohrožuje řádně plnění poslání spolku) nezaplacením členských příspěvků do data vyhlášeného představenstvem, a to prvním dnem prodlení se zaplacením členských příspěvků, zánikem spolku nebo rozhodnutím členské schůze o jeho přeměně na jinou právní formu.

Členy spolku přijímá představenstvo. Spolek vede seznam současných i bývalých členů. Tento seznam je neveřejný. Členství ve spolku vznikne podáním přihlášky, schválením představenstvem. Členské příspěvky na každý rok schvaluje členská schůze na každý kalendářní rok.

Pro rok 2023 je stanovena výše členského příspěvku 2.000,-Kč. Tato částka může být nahrazena používáním webové aplikace CESC, kdy bude uživateli do 30.10.2023 fakturována částka za užívaní uvedené aplikace min. ve výši 4000,- Kč nebo používat webovou aplikaci CESC a do 30.října.2023 zaplatit min. částku 4.000,-Kč za užívání této aplikace.
V případě, že člen pracuje ve webovou aplikaci CESC, ale do výše uvedeného data nedosáhl na fakturační částku 4000,- Kč, bude mu následně účtován řádný příspěvek za rok 2023 ve výši 2.000,-Kč

Členské příspěvky musí být zaplaceny nejpozději do 30.listopadu 2023. Členské příspěvky platí pouze řádný člen.

Stanovy byly přijaty na ustavující schůzi konané dne 7.4.2022 představenstvo spolku v.r.